Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit. Actief B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder in de zin van deze algemene voorwaarden tevens begrepen Actief Emmen B.V., gevestigd aan Nijbracht 124, 7821CE te Emmen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 04077968 respectievelijk 66656206.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Actief B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Actief B.V. en de opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Actief B.V. en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Actief B.V. zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Actief B.V. ten behoeve van de opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meeste ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn: bemiddeling bij het aanbod van en de vraag naar woonruimte, technisch, commercieel en financieel beheer ten aanzien van vastgoed, aankoop- en verkoopbegeleiding, de opzet van een digitale beheerorganisatie met betrekking tot vastgoedportefeuilles, ondersteuning bij herfinanciering van vastgoedportefeuilles en adviesverlening.
 6. Software: de in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde programmatuur met betrekking tot het beheer van de vastgoedportefeuille van de opdrachtgever.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Actief B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen teworden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook aangeduid, welke uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod van Actief B.V. is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Actief B.V. dat is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van Actief B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene partij afwijkt van het aanbod van de ander, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de laatstbedoelde partij anders aangeeft. Actief B.V. behoudt zich het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de opdrachtgever van een daartoe door Actief B.V. opgemaakte offerte of schriftelijke overeenkomst.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4 – Algemene inhoud van overeenkomsten

 1. Actief B.V. verbindt zich jegens de opdrachtgever uitsluitend tot die prestaties die schriftelijk, bijvoorbeeld middels de door de opdrachtgever aanvaarde offerte of ondertekende overeenkomst, zijn overeengekomen. Actief B.V. is nimmer gehouden zich te verbinden aan het verrichten van prestaties die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven.
 2. Actief B.V. verleent de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Actief B.V. zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatverbintenis is in elk geval sprake bij adviesdiensten, bemiddelingsdiensten alsook andere dienstverlening ten aanzien waarvan Actief B.V. de resultaten niet kan garanderen omdat Actief B.V. daarvoor mede afhankelijk is van omstandigheden waarop zij geen of geen overwegende invloed kan uitoefenen.
 3. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar oordeel van Actief B.V. vereist, is Actief B.V. bevoegd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (hierna: ‘derden’) bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken, zoals financiële specialisten en consultants voor de opzet of aanpassing van een digitale beheerorganisatie ten behoeve van de opdrachtgever.
 4. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 5. De keuze voor bepaalde derden komt uitsluitend toe aan Actief B.V. Actief B.V. is, behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van doorhaar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Actief B.V. bij de uitvoering vande overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Actief B.V., jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Actief B.V., zelf partij bij de overeenkomst.
 7. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Actief B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Actief B.V. gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
   Gebruik van software.
 8. Eventuele software die in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld, wordt door derden aan de opdrachtgever in licentie gegeven. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze software rusten bij de betreffende licentiegever. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve gebruiksrecht van de software.
 9. De opdrachtgever is jegens Actief B.V. en haar licentiegevers aansprakelijk voor het gebruik van de software door de opdrachtgever. De software mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de software aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Gebruik van de software voor andere doeleinden dan waarvoor de software aan de opdrachtgever beschikbaar is gesteld, wordt als oneigenlijk gebruik aangemerkt. De opdrachtgever vrijwaart Actief B.V. van alle aanspraken van haar licentiegevers in verband met eventueel oneigenlijk gebruik van de software door de opdrachtgever. Indien Actief B.V. uit dien hoofde door haar licentiegevers mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Actief B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Actief B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Actief B.V. en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 10. Ten aanzien van het functioneren en de voortdurende toegankelijkheid van de software zijn partijen afhankelijk van de licentiegever van de software en overige derden die bij de exploitatie daarvan zijn betrokken. De exploitatie van de software vindt dan ook niet plaats onder verantwoordelijkheid van Actief B.V. Ter zake schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het niet functioneren en/of de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de software, is Actief B.V. nimmer aansprakelijk.
 11. Ten aanzien van de overeenkomst die voorziet in financieel beheer ten behoeve van de opdrachtgever, zullen de door huurders aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden geïncasseerd op de daartoe door Stichting Actief Beheer geopende derdengeldenrekening. Hiervan kan niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Actief B.V. worden afgeweken. De op de derdengeldenrekening bijgeschreven bedragen ten behoeve van de opdrachtgever, komen uitsluitend aan de opdrachtgever toe en zullen door Actief B.V. aan de opdrachtgever worden uitgekeerd, doch behoudt Actief B.V. zich het recht voor om de aan de opdrachtgever toekomende bedragen te verrekenen met de eventueel reeds opeisbare vorderingen die Actief B.V. op de opdrachtgever heeft, bijvoorbeeld vorderingen ten aanzien waarvan de opdrachtgever jegens Actief B.V. in verzuim is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever in het algemeen

 1. De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, op de daartoe tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen wijze, zoals middels de software of anderszins. Indien de wijze van aanlevering van gegevens door de opdrachtgever, niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geschiedt aanlevering daarvan op de door Actief B.V. nader aan te geven wijze. Onder tijdig wordt verstaan binnen de door Actief B.V. aangezegde of vermelde termijnen, dan wel bij gebreke van een dergelijke aanzegging of vermelding, steeds zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist.
 2. Wijzigingen in gegevens van de opdrachtgever die zich na totstandkoming van de overeenkomst voordoen, dienen zo spoedigmogelijk aan Actief B.V. te worden doorgegeven. Actief B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Actief B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel doordat de opdrachtgever Actief B.V. niet onverwijld van een wijziging in zijn gegevens mededeling heeft gedaan.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Actief B.V. verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens. Actief B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever aan haar beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige gegevens. Actief B.V. is voorts nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gegevens niet, niet op de juiste wijze of niet tijdig aan haar zijn verstrekt.
 4. Door totstandkoming van de overeenkomst machtigt de opdrachtgever Actief B.V., binnen het kader van hetgeen ter zake is overeengekomen, alle handelingen te verrichten die dienstbaar kunnen zijn aan het realiseren van de tussen partijen gemaakte afspraken. De opdrachtgever dient Actief B.V. steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever verleent Actief B.V. reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties, welke bevoegdheden en autorisaties nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, zoals wat betreft toegang tot de (digitaal opgeslagen) administratie van de opdrachtgever of het pand of de panden van de opdrachtgever waarop de eventueel overeengekomen technische beheerdiensten van Actief B.V. betrekking hebben. Indien en voor zover de uitvoering van het eventuele technische beheer op locatie van (het) vorenbedoelde pand(en) geschiedt, dienen de door Actief B.V. tewerkgestelde personen op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle daar aanwezige en door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 5. Indien Actief B.V. in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever gevolmachtigd wordt om (onder bepaalde omstandigheden) namens de opdrachtgever verbintenissen uit naam van de opdrachtgever met derden te sluiten, is Actief B.V. bij dergelijke verbintenissen niet verder betrokken dan de uitvoering van deze volmacht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling aan deze derden, al dan niet via Actief B.V.

Artikel 6 – Duur, annulering en opzegging van overeenkomsten

 1. De overeenkomst eindigt door volbrenging daarvan, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).
 2. Duurovereenkomsten worden geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de duurovereenkomst na verstrijken van de overeengekomen duur telkens stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd dan wel de duurovereenkomst is aangegaan met een opdrachtgever, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In het laatste geval wordt een duurovereenkomst slechts voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd.
 3. Duurovereenkomsten eindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval een opzegtermijn van een maand geldt. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 4. Indien de opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de overeenkomst dan wel in het kader van een duurovereenkomst de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is Actief B.V. gerechtigd vergoeding te vorderen van winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van het honorarium waarop Actief B.V. aanspraak had gemaakt in geval de overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
 5. Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt in geval van tussentijdse annulering van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, niet afgeweken van de dwingende wettelijke regels ter zake dergelijke overeenkomsten.

Artikel 7 – Termijnen

 1. Actief B.V. spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel uit de aard of strekking van de verbintenis dwingend anders voortvloeit, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Actief B.V. treedt in geval van een niet fatale termijn niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Actief B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Actief B.V. de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien Actief B.V. voor de uitvoering van enige verbintenis afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoeringstermijnen niet eerder aan dan nadat Actief B.V. deze gegevens heeft ontvangen.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Actief B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Actief B.V. onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Actief B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
   4
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 1. Actief B.V. is, indien en voor zover de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Actief B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Actief B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de door hem verschuldigde en (redelijkerwijs) nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Actief B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Actief B.V. geleden schade voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Actief B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en/of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Actief B.V. behoren te komen, de opdrachtgever ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde c.q. uit te voeren gedeelte van de overeenkomst.
 6. Indien Actief B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 10 – Honorarium, reiskosten en betalingen

 1. Alle door Actief B.V. vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat deze bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Indien in verband met de ten behoeve van de opdrachtgever te verlenen diensten reiskosten door of namens Actief B.V. worden gemaakt, komen deze kosten conform de uitdrukkelijk overeengekomen kilometervergoeding, voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Voor zover de diensten op basis een uurtarief zijn aangeboden, worden, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de opdrachtgever doorberekend.
 4. Indien ter zake niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Actief B.V. gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van c.q. een voorschot op haar honorarium te verlangen. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, zal Actief B.V. de opdrachtgever maandelijks factureren.
 5. Actief B.V. is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Actief B.V.
 6. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft en reeds langer voortduurt dan zes maanden, is Actief B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen en kosten jaarlijks per 1 januari te wijzigen. De opdrachtgever dient in dat geval in ieder geval in te stemmen met een verhoging van de prijs en kosten voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de verhoging wordt vastgesteld door de laatst geldende prijzen en kosten te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
   7
 7. Betalingen aan Actief B.V. dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de overigens op de factuur door Actief B.V. voorgeschreven wijze.
 8. Actief B.V. is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige)surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de opdrachtgever een natuurlijke persoonis die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11- Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Actief B.V. is nimmer verder dan bemiddeling partij bij eventuele (huur- en/of koop)overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Laatstgenoemde partijen gaan deze verbintenissen voor eigen rekening en risico aan. Actief B.V. is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten.
 2. Actief B.V. gaat bij de uitvoering van de diensten steeds uit van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens. Actief B.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever aan Actief B.V. beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel als gevolg van door de opdrachtgever niet tijdig aangeleverde gegevens. De opdrachtgever draagt dan ook de schade veroorzaakt door onjuistheden en onvolledigheden in de door hem aan Actief B.V. beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Actief B.V. kan worden toegerekend.
 3. In verband met eventuele aankoopbegeleiding van Actief B.V., is de opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van een bouwkundige inspectie. Actief B.V. beveelt te allen tijde aan een dergelijke inspectie te laten uitvoeren. Actief B.V. draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct of indirect voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de uitvoering van een bouwkundige inspectie achterwege heeft gelaten dan wel dat een uitgevoerde bouwkundige inspectie onjuist of onvolledig is.
 4. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en rechtmatigheid van de door opdrachtgevers aan de software toegevoegde content en vrijwaart Actief B.V. van alle aanspraken van derden ter zake, waaronder begrepen aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de middels de software door opdrachtgevers toegevoegde content inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden.
 5. Actief B.V. draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, geen aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of derden dat indirect of direct gebaseerd is op adviezen of aanbevelingen van Actief B.V., in welke vorm dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld.
 6. Actief B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 7. De aansprakelijkheid van Actief B.V. is, behoudens opzet en bewuste roekloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Actief B.V. betrekking heeft. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde berekend over de laatste drie maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 8. Indien het bepaalde in het vorige lid in rechte mocht worden vernietigd, zal de aansprakelijkheid van Actief B.V. nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het betreffende schadegeval daadwerkelijk wordt uitgekeerd krachtens de door Actief B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Actief B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Actief B.V. is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende twee leden, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Actief B.V. in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 9. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door of namens Actief B.V. binnen twee werkdagen na constatering, althans binnen twee werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan Actief B.V. schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Actief B.V. en Actief B.V. niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtgever ter zake geleden schade.
   1
 10. Mocht Actief B.V. aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Actief B.V. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Actief B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Actief B.V. ter zake vervalt.
 11. De opdrachtgever vrijwaart Actief B.V. van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Actief B.V. toerekenbaar is.
   1
 12. Onverminderd de vervaltermijn als bedoeld in lid 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Actief B.V. 12 maanden, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 12 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de overeenkomst en de opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn schriftelijk bij Actief B.V. heeft ingediend.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij direct of indirect van elkaar hebben verkregen, waaronder persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige in verband met de uitvoering van de overeenkomst hen ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door de opdrachtgever c.q. Actief B.V. is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien en voor zover partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak worden verplicht, of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs zijn gehouden, tot het verstrekken van de bedoelde informatie aan derden.

Artikel 13 – Verbod overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voor zover tussen Actief B.V. en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, medewerkers van Actief B.V. in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare en direct opeisbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat die overtreding voortduurt.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Actief B.V. is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat een wijziging niet van toepassing is op lopende overeenkomsten, tenzij de overeenkomst een duurovereenkomst betreft dan wel de wijziging voor de opdrachtgever niet nadelig is. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden die voor de opdrachtgever niet nadelig zijn, treden met onmiddellijke ingang in werking. Indien in het kader van een duurovereenkomst een wijziging van deze algemene voorwaarden plaatsvindt, ten nadele van de opdrachtgever, vindt het bepaalde in het volgende lid toepassing.
 2. Pas vanaf eventuele stilzwijgende verlenging van een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, zullen de ten nadele van de opdrachtgever gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarbij Actief B.V. de opdrachtgever uiterlijk drie maanden vóór inwerkingtreding daarvan, uitdrukkelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis stelt. Indien de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgend is verlengd, geldt de bevoegdheid van wijziging van de algemene voorwaarden voortdurend, doch tevens met inachtneming van de eisen van bekendmaking zoals hiervoor bedoeld.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden kunnen partijen te allen tijde uitdrukkelijk overeenkomen dat een wijziging van deze algemene voorwaarden in werking treedt vanaf een nader tussen partijen overeen te komen moment.

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van Actief B.V., kan de opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen aan derden.
 2. Op alle overeenkomsten gesloten met Actief B.V. en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Actief B.V. aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie van de onderhavige voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de hierin opgenomen bedingen.Gemaakt met